Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
w firmie POSTAW NA BIZNES
Katarzyna Wawruch

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem stron www.postawnabiznes.pl
  oraz https://www.facebook.com/katarzynawawruchpostawnabiznes, zwane dalej stronami
  internetowymi zarządzanymi przez Administratora,  jest POSTAW NA BIZNES Katarzyna
  Wawruch, z siedzibą w 20-832 Lublin, ul. Skowronkowa 58 U, adres poczty elektronicznej (e-
  mail): kontakt@postawnabiznes.pl zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie
  Organizatorem.
 2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującego prawa,
  tj. m.in.: zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO); zgodnie z ustawą o ochronie
  danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. 2016, poz. 922 z późn. zm.) oraz z ustawą o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
  dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
  niezgodnemu z tymi celami,
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
  przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż
  jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Kontakt z administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-
  mail kontakt@postawnabiznes.pl. Kontakt z administratorem wiąże się z przetwarzaniem danych
  osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej oraz imienia i nazwiska, co związane jest
  z umożliwieniem nam udzielenia informacji zwrotnej na zapytanie wysłane przez tenże formularz.
  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala
  przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
  II. DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 5. Informujemy, że podanie jakichkolwiek danych osobowych jest zależne wyłącznie od Państwa
  decyzji. Brak zgody może jednak wiązać się z niemożliwością spełnienia Państwa oczekiwań
  względem nas.
 6. Celem umożliwienia nam skontaktowania się z Państwem (celem realizacji wiążącej nas umowy
  bądź też celem zawarcia tejże) konieczne jest podanie danych kontaktowych którymi jest
  stosowny numer telefonu bądź adres e-mail, a także dane w postaci imienia i nazwiska bądź
  nazwy Państwa firmy.
 7. Celem uzyskania dowodu zakupu usługi – którym to dowodem jest stosowna faktura – konieczne
  jest podanie wszystkich danych wymaganych przez przepisy prawa podatkowego tj.: firma bądź
  imię i nazwisko, siedziba bądź adres zamieszkania, numer identyfikacji NIP.

III. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Informujemy, że dokonujemy przetwarzania danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne
  do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
  żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania
  danych osobowych w tym wypadku jest 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Celem spełnienia obowiązku wystawienia faktury, a także innych obowiązków wynikających
  z przepisów prawa podatkowego (np. umożliwienie przedstawienia dokumentacji księgowej
  właściwym organom publicznym) przetwarzamy następujące dane osobowe: firma bądź imię
  i nazwisko, siedziba bądź adres zamieszkania, numer identyfikacji NIP, a także numer zlecenia.
  Podstawą prawną przetwarzania powyżej wskazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
  RODO.
 3. Celem zabezpieczenia wykazania faktów o znaczeniu prawnym, w szczególności przed właściwymi
  organami państwowymi, dokonujemy przetwarzania danych osobowych w postaci adresu e-mail
  oraz ewentualnie imię i nazwisko bądź firma podmiotu (jeżeli zostały podane). Za podstawę
  prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku wskazujemy art. 6 ust 1 lit. f RODO.
 4. W celu umożliwienia dochodzenia lub obrony przed żądaniami, a także celem możliwości
  przyczynienia się do rozwiązania wszelkich sporów, przetwarzamy dane osobowe w postaci: firma
  bądź imię i nazwisko, siedziba lub adres zamieszkania, numer identyfikacji NIP, adres e-mail.
  Podstawą prawną takiego przetwarzania art. 6 ust 1 lit. f RODO.
 5. W celu zebrania i następnie wykorzystania plików typu ,,cookies’’ na naszej stronie internetowej
  przetwarzamy informacje tekstowe. Powyższe możliwe jest w oparciu o udzieloną nam
  dobrowolnie zgodę, którą możemy uzyskać od Państwa po otrzymaniu akceptacji przy pierwszym
  wejściu na stronę internetową – za pośrednictwem formularza o zapytanie o zgodę na
  wykorzystanie plików typu ,,cookies’’. Szczegółowy opis stosowanych procedur zawiera punkt III.
  III. Pliki cookies
 6. Strony zarządzane przez Administratora, podobnie jak niemal wszystkie inne strony
  internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by ułatwiać Ci korzystanie z nich oraz aby doskonalić
  usługi świadczone przez Administratora. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane
  przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy
  przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia,
  z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych
  jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej
  odwiedzonych witryn.
 7. Cookies pozwalają Administratorowi:
   zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,
   pamiętać Twoje zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,
   pamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie,
   poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
   ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
   korzystać z narzędzi analitycznych,
   korzystać z narzędzi marketingowych,
   zapewniać Ci możliwość korzystania z funkcji społecznościowych.
 8. Zgoda na cookies
  Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików
  cookies. Zaakceptowanie lub zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę
  na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki
  prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia
  plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może
  powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych,
  które stosują cookies.
 9. Cookies podmiotów trzecich
  Strony zarządzane przez Administratora wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie,
  co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Używamy
  zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia
  statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi
  analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.
  Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na
  stronach zarządzanych przez Administratora, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookie
  są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook czy Vimeo i są
  powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są
  widoczne na stronie.
 10. Analiza, statystyka i marketing
  Administrator wykorzystuje pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics
  do analizowania statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu
  operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony
  na stronie, odwiedzone podstrony etc. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie
  anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację.
  Administrator korzysta z narzędzi marketingowych zapewnianych przez serwis Facebook, co wiąże
  się z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook, w szczególności Pixela Facebooka.

IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE

 1. Dostęp do danych.
  Na żądanie osoby, dotyczące dostępu do jej danych, Administrator informuje osobę, czy
  przetwarza jej dane oraz informuje ją o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres
  odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu
  do danych jej dotyczących.
 2. Sprostowanie danych.
  Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby, której dane
  dotyczą. Administrator ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny
  sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku
  sprostowania danych Administrator informuje osobę o odbiorcach danych (na żądanie tej osoby).
 3. Uzupełnienie danych.
  Administrator uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Administrator ma prawo odmówić
  uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych.
 4. Usunięcie danych osobowych
  Na żądanie osoby, Administrator usuwa dane osobowe, gdy:
   dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
   osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
   zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
   dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  W przypadku usunięcia danych Administrator informuje osobę o odbiorcach danych (na żądanie
  tej osoby). Administrator może niezwłocznie poinformować taką osobę o odmowie rozpatrzenia
  żądania i o prawach osoby z tym związanych.
 5. Ograniczenie przetwarzania.
  Administrator dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
   administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane
  dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
  danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

 osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
 osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną
sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie administratora zachodzą prawnie uzasadnione
podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
W trakcie ograniczenia przetwarzania administrator przechowuje dane, natomiast nie przetwarza
ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
Administrator informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania. W przypadku
ograniczenia przetwarzania danych Administrator informuje osobę o odbiorcach danych (na
żądanie tej osoby).

 1. Przenoszenie i kopia danych.
  Na żądanie osoby administrator wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
  nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe,
  dane dotyczące osoby, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub
  wykonania umowy / usługi.
 2. Prawo do złożenia sprzeciwu w szczególnej sytuacji.
  Jeżeli osoba zgłosi, umotywowany jej szczególną sytuacją, sprzeciw względem przetwarzania jej
  danych, a dane przetwarzane są przez administratora w oparciu o uzasadniony interes
  administratora, administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie administratora
  ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i
  wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony
  roszczeń.
 3. Prawo do zgłoszenia naruszeń
  Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ma prawo do zgłoszenia
  naruszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  V. DALSZE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Informujemy, że w uzasadnionych wypadkach Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane
  podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora np. usługi księgowe bądź prawne. Ponadto
  mogą wystąpić sytuacje gdy na podstawie decyzji organu bądź na podstawie przepisów prawa –
  będziemy zmuszeni do przekazania Państwa danych osobowych również innym podmiotom. Każdy
  tego typu przypadek analizowany jest starannie i wnikliwie – celem zapewnienia należytej ochrony
  Państwa danym osobowym.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez administratora następuje tylko przez okres konieczny aby
  osiągnąć określony cel.
 2. Dane osobowe przetwarzamy przez okres:
   trwania umowy – w zakresie w jakim dotyczą one celu zawarcia i wykonania umowy,
   do chwili cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych,
   do chwili złożenia skutecznego sprzeciwu,
   6 lat – w odniesieniu do danych związanych z obowiązkami podatkowymi,
   3 miesięcy – w wypadku do danych osobowych, które zostały zebrane w związku z
  prowadzonymi rozmowami dotyczącymi zawarcia umowy, a jednocześnie nie doszło do jej
  zawarcia,
   3 lat lub 6 lat, powiększonego następnie o okres 1 roku – w zakresie danych osobowych
  przetwarzanych celem zabezpieczenia interesów prawnych administratora lub osób trzecich,
  a związanych z koniecznością rozwiązywania powstałych sporów i roszczeń (długość okresu
  uzależniona jest od statusu kontrahenta tj. w wypadku gdy stronami sporu jest 2
  przedsiębiorców okres ten będzie krótszy). Dodatkowy rok związany jest z występującymi w
  praktyce opóźnieniami choćby w pracach sądów powszechnych.

Możliwe jest bowiem wystąpienie sytuacji w której administrator zostanie zmuszony do przedstawienia stosownych
dowodów w sprawie wiele miesięcy od wniesienia powództwa sądowego,
Powyższe okresy liczone są od końca roku w którym rozpoczęto przetwarzanie danych osobowych.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych
  danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
  a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
  oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Organizator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
  i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
  elektroniczną.
 3. W wypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o elektroniczny system rejestracji
  i logowania się na portalach stworzonych lub prowadzonych przez Administratora – Administrator
  wprowadza i dba o zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
  towarzyszących zabezpieczeniu umieszczonych tam danych.